ATELIER Ş
Art Collective
Atelier Ş

The studio Ş. is a space founded in September 2018, which celebrates its opening and first series of events in November 2018. The space in Kalvarienberggasse 19 is organized collectively and defines itself as a co-working space, studio, art space, exhibition space and socially as living space. In this space, the fault lines of social coexistence should be questioned and researched together. All marginalized people who are affected by intersectional discrimination are invited to co-design this space. The aim is to set the focus of the work on current and conceptual work, creation in collective spaces, exhibition, visualization and the exchange of knowledge. So the room is not only open and accessible to all those people, but actively invites them to appropriate this. Existing working groups or newly educated people who do not have a space or are not visible in the life of the city can visit the studio Ş. plan events and lead workshops. The space was initiated by people who come from different disciplines and explore together the collective coexistence through artistic approaches. All those who are interested in participating, are invited to contact us. Donations are very appreciated, as the newly founded space is self-organized and receives no funding yet.

Das Atelier Ş. ist ein im September 2018 gegründeter Raum, welcher mit November 2018 die Eröffnung und erste Veranstaltungsreihe feiert. Der Raum in der Kalvarienberggasse 19 ist ein kollektiv selbstorganisierter Raum und definiert sich als Co-Working Space, Werkstatt, Kunstraum, Ausstellungsraum und sozial als Lebensraum. In diesem sollen Bruchlinien des gesellschaftlichen Zusammenlebens gemeinsam hinterfragt und erforscht werden. All jene Menschen, die von intersektioneller Diskriminierung betroffen sind und marginalisiert werden, sind eingeladen diesen Raum mitzugestalten. Das Prinzip, aktuelle und konzeptuelle Arbeiten, das Schaffen in kollektiven Räumen, das Ausstellen, die Visualisierung und den Wissensaustausch in den Fokus der Arbeit zu setzen, wird als Ziel verfolgt. So ist der Raum nicht nur offen und zugänglich für all jene Menschen, sondern ladet diese aktiv ein sich diesen anzueignen. Bereits bestehende Arbeitsgruppen oder auch neu Gebildete, die nicht über Raum verfügen bzw. nicht sichtbar im Leben in der Stadt sind, können im Atelier Ş. Veranstaltungen konzipieren und Workshops leiten. Initiiert wurde der Raum  von Menschen, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen und gemeinsam das kollektive Zusammenleben mit künstlerischen Zugängen erforschen. All jene, die Interesse haben mitzugestalten, sind eingeladen sich zu melden. Spenden sind willkommen, da der neu gegründete Raum keine Förderungen erhält.

ATÖLYE Ş

Atölye Ş Kolektifi, 

görsel kültür ve sanat alanında ana akım olmayan, kolektif üretim, sergileme ve buluşma alanları sunan çok yönlü bir sanat kolektifidir. Kontrol ve disiplin mekanizmaları, soylulaştırma, mültecilik, göçebelik, elitizm, kamusal ve eviçi görünmeyen emek, cinsiyetçilik, ırkçılık ve kimlik politikaları gibi toplumsal yaşamın kırılma alanlarını sorgulayan güncel ve tematik çalışmaları benzer çizgideki grup ve bireylerle paylaşma, üretme, kolektif alanlarda sergileme ve gösterim prensiplerini izler. 

Ş Kolektifi kendisini, her öznenin (birey, grup veya bir başka kolektif olarak) kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği ve sergileyebileceği bir “ağ” olarak tanımlar; kolektif, virtüel ilişki ve ortak üretim uzamını tanımlayan bir sanat şebekesidir. Kategorize edilen sanat kollarının kesişim noktalarını çoğaltmak ve üretken, motive edici etkileşim alanları oluşturmak Ş Kolektifi tanımının esaslarından biridir. 

Ş Mekan Atölye

ortak prensiplerde bir araya gelebilecek her türlü öznelliği üretim, sergileme, tartışma, yeni ilişki biçimleri gibi dinamik zeminlerde buluşturan açık bir platformdur. Ortak çalışma mekanına ihtiyaç duyan göçebeleşmiş veya göçebe olmayı isteyen sanat birikimlerini bir araya getirir. Ortak proje alanları yaratarak, uzmanlaşmış sanat alanlarının dışında etkileşim ve işbirliğine dayalı yeni bir üretim alanı oluşturur. 

VİZYON ve HEDEF

Ş Kolektifi, 

hedeflerini tıpkı tanımında olduğu gibi, farklı öznelerin bir araya gelmesinden doğan potansiyellere, üretimlere açık tutar; birey ve kolektiflerin hedef ve motivasyonlarının çokluğundan beslenir. Bu nedenle esas hedeflerinden birini, üretime ve etkileşime dayalı ortak bir mekan yaratmak olarak ifade eder. 

Herkesin arzu ve yeteneklerine göre, eşgüdümlü paylaşım esasına bağlı kalarak üretebileceği, paylaşabileceği bir mekan ve platform oluşturur.

Farklı üretim ve sergileme biçimlerinin tartışma, kritik ve refleksiyon zemini olarak gerçekleşir. 

Göçmen birey ve kolektiflerin her alanda olduğu gibi kültürel alandaki eşitsizliğini aşmak için sosyo-kültürel bir mekan olmayı hedefler. Atıllaşan ve yalnızlaştırılan diasporanın üreterek, paylaşarak etkin olmasını sağlar.  

Ürünlerin ve tartışma konularının görünürlüğünü sağlamayı ve başka işbirliği ve destek alanları oluşturmayı hedefler.

Yeni yükselen ulusalcı iktidarların sınırlandırıcı, ötekileştirici ve ırkçı politikalarına karşı merkezsiz ortaklaşmaları ve direnen sanat biçimlerini ortaya çıkarır. 

Sanatın kurumsallaşarak sermayenin vitrini olmasına, neoliberal soylulaştırma stratejilerine hizmet etmesine ve elit hayat biçimleri vaat ederek sınıfsal iktidara angaje olmasına karşı fikir ve eylem üretir.

Uzmanlığa dayalı bilginin merkezileştiği akademinin ve eşitsizliği üreten alanların dışında alternatif bir alan olmayı hedefler.

Sanatsal üretim için destek alanları arar ve farklı işbirlikleri için bilgi aktarımları ve paylaşımlarda bulunur. 

Üretimin toplumsallaşması için periyodik etkinlik takvimi oluşturur. Farklı kolektif ve bireylerin mekan ihtiyacına, bu anlamda çözüm üretir.

Görsel sanat üretimleri için, materyal ve proje desteği organize eder. Sanatsal çalışmaların sonuçlarını basılı görsel veya dijital ürünlere dönüştürülmesini hedefler ve mobilizasyonunu sağlar.  

Görsel ve yazınsal arşiv oluşturarak, açık bilgi paylaşım platformu oluşturur.

Teorik alanda, farklı fikirlerin karşılaşabileceği platformlar oluşturur. 

Kapalı alanda sıkışan sanatsal sunum biçimlerinin belirli bir kitleye hitap ederek elitize olmasına karşı kamusal alanlarda yeni sunum biçimlerini oluşturur ve mobilize eder. 

Sadece üretim odaklı bir beraberliği değil, aynı zamanda hayatın kendisini bir kolektif paylaşım ağı (şebekesi) olarak kurgular.

HEDEF KİTLESİ

Ana akım dışında, eleştirel ve sorgulayan sanatsal ve düşünsel üretime, sunum ve etkinliklere interaktif olarak katılmayı arzu eden herkese açık bir platformdur. 

 

UYGULAMA 

Farklı sanat çalışmaları ve ortak projeler için gerekli materyallerin oluşturmasını sağlar.

Mekanı ortak kullanıma hazır hale getirmek için çalışır.

İlk bir yılda, bağışların dışında kendi kendini finanse eden bir yapıya kavuşması için projeler üretir ve gerçekleştirir.