ATELIER Ş
Art Collective
ATÖLYE Ş
Categories: Atelier-Sche

HAKKINDA

ŞEBEKE KOLEKTİFİ

Şebeke Kolektifi, 

görsel kültür ve sanat alanında ana akım olmayan, kolektif üretim, sergileme ve buluşma alanları sunan çok yönlü bir sanat kolektifidir. Kontrol ve disiplin mekanizmaları, soylulaştırma, mültecilik, göçebelik, elitizm, kamusal ve eviçi görünmeyen emek, cinsiyetçilik, ırkçılık ve kimlik politikaları gibi toplumsal yaşamın kırılma alanlarını sorgulayan güncel ve tematik çalışmaları benzer çizgideki grup ve bireylerle paylaşma, üretme, kolektif alanlarda sergileme ve gösterim prensiplerini izler. 

“Şebeke” sözcüğü, Almanca “netzwerk”, İngilizce “network” ve Türkçe aynı anlamı ile “ağ” şeklinde ifade edilirken, Türkçe’de özel olarak gizli, merkezi ve bağlantıları belli olmayan, tehlikeli ve illegal organizasyonlar ve ayrıca su ve elektrik gibi görünmeyen enerji paylaşım sistemleri için kullanılır. Dolayısıyla Şebeke Kolektifi kendisini, her öznenin (birey, grup veya bir başka kolektif olarak) kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği ve sergileyebileceği bir “ağ” olarak tanımlar; kolektif, virtüel ilişki ve ortak üretim uzamını tanımlayan bir sanat şebekesidir. Kategorize edilen sanat kollarının kesişim noktalarını çoğaltmak ve üretken, motive edici etkileşim alanları oluşturmak Şebeke Kolektifi tanımının esaslarından biridir. 

Şebeke Mekan Atölye

ortak prensiplerde bir araya gelebilecek her türlü öznelliği üretim, sergileme, tartışma, yeni ilişki biçimleri gibi dinamik zeminlerde buluşturan açık bir platformdur. Ortak çalışma mekanına ihtiyaç duyan göçebeleşmiş veya göçebe olmayı isteyen sanat birikimlerini bir araya getirir. Ortak proje alanları yaratarak, uzmanlaşmış sanat alanlarının dışında etkileşim ve işbirliğine dayalı yeni bir üretim alanı oluşturur. 

VİZYON ve HEDEF

Şebeke Kolektifi, 

hedeflerini tıpkı tanımında olduğu gibi, farklı öznelerin bir araya gelmesinden doğan potansiyellere, üretimlere açık tutar; birey ve kolektiflerin hedef ve motivasyonlarının çokluğundan beslenir. Bu nedenle esas hedeflerinden birini, üretime ve etkileşime dayalı ortak bir mekan yaratmak olarak ifade eder. 

Herkesin arzu ve yeteneklerine göre, eşgüdümlü paylaşım esasına bağlı kalarak üretebileceği, paylaşabileceği bir mekan ve platform oluşturur.

Farklı üretim ve sergileme biçimlerinin tartışma, kritik ve refleksiyon zemini olarak gerçekleşir. 

Göçmen birey ve kolektiflerin her alanda olduğu gibi kültürel alandaki eşitsizliğini aşmak için sosyo-kültürel bir mekan olmayı hedefler. Atıllaşan ve yalnızlaştırılan diasporanın üreterek, paylaşarak etkin olmasını sağlar.  

Ürünlerin ve tartışma konularının görünürlüğünü sağlamayı ve başka işbirliği ve destek alanları oluşturmayı hedefler.

Yeni yükselen ulusalcı iktidarların sınırlandırıcı, ötekileştirici ve ırkçı politikalarına karşı merkezsiz ortaklaşmaları ve direnen sanat biçimlerini ortaya çıkarır. 

Sanatın kurumsallaşarak sermayenin vitrini olmasına, neoliberal soylulaştırma stratejilerine hizmet etmesine ve elit hayat biçimleri vaat ederek sınıfsal iktidara angaje olmasına karşı fikir ve eylem üretir.

Uzmanlığa dayalı bilginin merkezileştiği akademinin ve eşitsizliği üreten alanların dışında alternatif bir alan olmayı hedefler.

Sanatsal üretim için destek alanları arar ve farklı işbirlikleri için bilgi aktarımları ve paylaşımlarda bulunur. 

Üretimin toplumsallaşması için periyodik etkinlik takvimi oluşturur. Farklı kolektif ve bireylerin mekan ihtiyacına, bu anlamda çözüm üretir.

Görsel sanat üretimleri için, materyal ve proje desteği organize eder. Sanatsal çalışmaların sonuçlarını basılı görsel veya dijital ürünlere dönüştürülmesini hedefler ve mobilizasyonunu sağlar.  

Görsel ve yazınsal arşiv oluşturarak, açık bilgi paylaşım platformu oluşturur.

Teorik alanda, farklı fikirlerin karşılaşabileceği platformlar oluşturur. 

Kapalı alanda sıkışan sanatsal sunum biçimlerinin belirli bir kitleye hitap ederek elitize olmasına karşı kamusal alanlarda yeni sunum biçimlerini oluşturur ve mobilize eder. 

Sadece üretim odaklı bir beraberliği değil, aynı zamanda hayatın kendisini bir kolektif paylaşım ağı (şebekesi) olarak kurgular.

HEDEF KİTLESİ

Ana akım dışında, eleştirel ve sorgulayan sanatsal ve düşünsel üretime, sunum ve etkinliklere interaktif olarak katılmayı arzu eden herkese açık bir platformdur. 

 

UYGULAMA 

Farklı sanat çalışmaları ve ortak projeler için gerekli materyallerin oluşturmasını sağlar.

Mekanı ortak kullanıma hazır hale getirmek için çalışır.

İlk bir yılda, bağışların dışında kendi kendini finanse eden bir yapıya kavuşması için projeler üretir ve gerçekleştirir. 

 

 

Comments are closed.